Cyberbezpieczny Samorząd

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji dofinansowania  w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Oferujemy samorządom kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania projektów, audytów, opracowania koncepcji cyberbezpieczeństwa samorządu (jednostek JST), opracowania bezpieczeństwa informacji zgodne z wytycznymi norm ISO/IEC 27001 i ISO 22301 oraz wymogów prawnych tj. RODO, KRI, KSC uwzględniając wymagania NIS2 oraz standardy NSC i NIST.

 

Kompleksowe wsparcie samorządów

Cyberbezpieczny Samorząd

Nasz zespół ekspertów i doradców oferuje wsparcie w realizacji dofinasowania Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd„.

Dla Samorządu jest to kluczowy okres, aby zapewnić spełnienie wymaga prawnych, standardów norm ISO/IEC 27001, ISO 22301. Wprowadzenie odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem informacji,  ma również kluczowe znaczenie dla ochrony danych osobowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Przygotowanie dokumentacji „Cyberbezpieczny Samorząd”

Nasza firma OpenTech pomoże w przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji, aspektów technicznych i projektowych, aby Samorząd jak wnioskodawca mógł spełniać wszystkie kryteria formalno-merytoryczne, aby jego wniosek  o przyznanie grantu został oceniony pozytywnie.

Ocena wniosku zostanie przeprowadzona w oparciu o kartę oceny formalno-merytorycznej, dlatego należy wniosek przygotować bardzo starannie pod każdym względem. Kryteria obejmują:

 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy
 2. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
 3. Wysokość wnioskowanej kwoty
 4. Okres realizacji projektu
 5.  Zasadność  kosztów w Projekcie
 6. Zapewnienie utrzymania efektów projektu
 7. Opis koncepcji projektu

Wydatki kwalifikowalne i sposób rozliczania grantów „Cyberbezpieczny Samorząd”

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:

a) Środki trwałe/Dostawy:
i. Sprzęt informatyczny (pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu teleinformatyki)
ii. Sprzęt do digitalizacji
iii. Inny sprzęt
b) Wartości niematerialne i prawne:
i. wartości niematerialne i prawne, takie jak: autorskie prawa majątkowe lub licencje, w tym subskrypcyjne, na korzystanie z oprogramowania, w tym systemowego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok; prawa do dokumentacji, raportów, opracowań;
c) Usługi zewnętrzne:
i. Przygotowanie projektu
ii. Usługi informatyczne
iii. Usługi wspomagające realizację projektu
iv. Usługi dotyczące digitalizacji zasobów (w tym przygotowanie do digitalizacji)
v. Szkolenia
vi. Informacja i promocja

Wydatki niekwalifikowalne w ramach Grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” 

Do współfinansowania nie kwalifikują się wszelkie wydatki określone w podrozdziale 3.3. Katalogu wydatków kwalifikowanych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Do współfinansowania nie kwalifikują się wszelkie wydatki na zakup, dostawę lub usługi, które nie służą bezpośrednio wsparciu cyberbezpieczeństwa w JST, w szczególności:
i. Stacje robocze lub laptopy;
ii. Urządzenia mobilne tj. smartfony lub tablety;
iii. Akcesoria i urządzenia peryferyjne (np. drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, klawiatury, myszy);
iv. Materiały eksploatacyjne;
v. Oprogramowanie biurowe, z wyłączeniem systemów operacyjnych niezbędnych do instalacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa;
vi. Szkolenia informatyczne niezwiązane z cyberbezpieczeństwem, np. szkolenia z obsługi oprogramowania biurowego;
vii. Usługi dostępu do internetu, abonamenty telefoniczne.

Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego

JST będą zobowiązane do przeprowadzenia Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do dokumentacji konkursowej w następujących terminach:

a) do 30 dni od podpisania umowy o udzielenie grantu;

b) wraz z wnioskiem rozliczającym grant.

Zapraszamy do uzyskania naszego wsparcia i opracowania projektu, w tym przygotowania kompleksowego rozwiązania w celu zapewnienia realizacji projektu „Cyfrowy Samorząd”

Jeżeli nie potrafisz lub masz problem z jej wypełnieniem i wykonaniem testów w tym zakresie napisz lub zadzwoń do nas:

e-mail: biuro@opentch.com.pl

tel.: +48 665 586 173

Uzyskaj pomoc w konkursie grantowym "Cyberbezpieczny Samorząd"

Pomoc w realizacji "Cyberbezpieczny Samorząd"

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania:

 • opracowanie projektu,
 • nadzorowanie i monitorowanie wskaźników projektu,
 • audyty i ocena poziomów cyberbezpieczeństwa,
 • nadzór nad realizacją projektu,
 • weryfikacja osiągnięcia poziomu, cyberbezpieczeństwa
 • kosztorys i ocena projektu,
 • pomoc w rozliczeniu projektu,
 • audyty bezpieczeństwa informacji,
 • szkolenia, dokumentacja, wdrożenie
 • rozwiązania IT

Poradnik bezpieczeństwa informacji

Poradniki Cyberbezpieczny Samorząd
Poradniki Cyberbezpieczeństwa

Aktualności Cyberbezpieczny Samorząd

Info "Cyberbezpieczny Samorząd"

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM