Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczą

Postanowienia wstępne Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną OpenTech Mariusz Piskorczyk ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dalej: Regulamin). Regulamin określa:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Usługobiorcy przed zawarciem Umowy. Usługodawca informuje, że prowadzenie Usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu wiąże się z ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w szczególności dostępu osób nieuprawnionych do danych przetwarzanych w ramach połączenia. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Definicje Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następującą terminologię:
 1. Usługa – usługa, której wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 2. Usługodawca – OpenTech Mariusz Piskorczyk z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9; 2-300 Jędrzejów.
 3. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy,
 4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rodzaj i zakres świadczonych Usług Usługodawca świadczy w szczególności następujące usługi:
 • Webinarium,
 • Szkolenia e-learningowe,
 • Formularz kontaktowy,
 • Działania marketingowe.
Zasady korzystania z Webinarium Webinarium to usługa polegająca na przeprowadzeniu przez Usługodawcę zdalnej prezentacji z możliwością zadawania pytań przez uczestników. W celu realizacji Webinarium Usługodawca korzysta z Systemów teleinformatycznych, w szczególności platformy MS Teams. W zależności od rodzaju Webinarium, uczestnictwo w nim może wiązać się z koniecznością dokonania wcześniejszej rejestracji z podaniem danych wymaganych formularzem udostępnionym przez Usługodawcę. Formularz może wymagać podania danych w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy i zajmowane stanowisko. Zakres danych określany jest odrębnie w odniesieniu do każdego Webinarium. Webinarium jest co do zasady nieodpłatne. Wyjątkiem są Webinaria prowadzone w związku z realizacją odrębnych umów, odpłatne na ustalonych umową zasadach. Webinarium jest realizowane w ustalonych przez Usługodawcę terminach. Zasady korzystania ze Szkoleń e-learningowych Szkolenia e-learningowe to usługa polegająca na udzieleniu dostępu do platformy szkoleniowej Usługodawcy. Usługodawca udostępnia na platformie materiały szkoleniowe o różnej tematyce i różnym stopniu zaawansowania. Skorzystanie ze Szkoleń e-learningowych wiąże się z koniecznością nadania przez Usługodawcę danych dostępowych do platformy. Skorzystanie ze Szkoleń e-learningowych wiąże się z koniecznością podania danych w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy i zajmowane stanowisko. Szkolenia e-learningowe kończą się testem. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest potwierdzane certyfikatem. W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów, należy ponownie przejść szkolenie i rozwiązać test. Certyfikat potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku szkolenia należy pobrać z platformy szkoleniowej Usługodawcy. Szkolenia e-learningowe są odpłatne na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Szkolenia e-learningowe są dostępne całodobowo, za wyjątkiem wyłączenia platformy szkoleniowej Usługodawcy lub prac konserwacyjnych, a także sytuacji niezależnych od Usługodawcy związanych z możliwością dostępu do platformy szkoleniowej Usługodawcy. Zasady korzystania z Formularza kontaktowego Formularz kontaktowy to usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę formularza kontaktowego, przy pomocy którego Usługobiorca może nawiązać kontakt z Usługodawcą. Formularz kontaktowy jest udostępniony na stronach Usługodawcy, tj. https://opentech.com.pl. Skorzystanie z Formularza kontaktowego odbywa się przez wypełnienie niezbędnych pól i przesłanie tych informacji do Usługobiorcy (przycisk „Wyślij”). Skorzystanie z Formularza kontaktowego wiąże się z koniecznością podania danych w szczególności takich jak imię, nazwisko i adres e-mail lub numer telefonu. Zakres danych może być szerszy niż wskazany w zdaniu poprzednim, w zależności od rodzaju sprawy, w której zwraca się Usługobiorca. Formularz kontaktowy jest nieodpłatny.  Usługa jest świadczona całodobowo, za wyjątkiem okresów wyłączenia strony internetowej Usługodawcy lub prac konserwacyjnych, a także sytuacji niezależnych od Usługodawcy związanych z możliwością dostępu do strony internetowej Usługodawcy. Wymagania techniczne świadczenia Usług Do skorzystania z usługi niezbędne jest posiadanie:
 1. sprzętu przy pomocy którego możliwy jest dostęp do stron internetowych Usługodawcy,
 2. legalnego systemu operacyjnego,
 3. aktualnej przeglądarki internetowej,
 4. dostępu do sieci Internet
Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania z Usług. Tym niemniej Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami dotyczącymi wykorzystywanego sprzętu teleinformatycznego i sieci Internet, w szczególności związanymi z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. W związku z powyższym Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ingerencji. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy Umowa jest zawierana na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą lub Usługobiorcą. W przypadku braku odrębnej umowy, Umowa jest zawierana w sposób dorozumiany, przez skorzystanie z Usług. Rozwiązanie Umowy następuje po zakończeniu świadczenia Usług lub po poinformowaniu Usługodawcy przez Usługobiorcę o zaprzestaniu korzystania z Usług. Reklamacje Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy: OpenTech Mariusz Piskorczyk ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów, e-mail: biuro@opentech.com.pl lub Formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać:
 1. oznaczenie identyfikacyjne Usługobiorcy (np. imię i nazwisko, nazwę/firmę),
 2. określenie przedmiotu reklamacji,
 3. wskazanie daty zaistnienia problemu / incydentu,
 4. zwięzły opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. podpis – dotyczy reklamacji składanej w formie pisemnej.
W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia reklamacji pomimo otrzymania wezwania do jej uzupełnienia, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania nie zamyka Usługobiorcy drogi do ewentualnego dochodzenia swoich racji w zakresie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Usługodawcy. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres wskazany przez Usługobiorcę. Działania niedozwolone Usługobiorcę obowiązuje zakaz wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności poprzez zakaz zamieszczania w Formularzu kontaktowym treści:
 1. o charakterze bezprawnym,
 2. naruszających dobra osobiste osób trzecich,
 3. nieprawdziwych,
 4. wulgarnych,
 5. sprzecznych z dobrymi obyczajami,
 6. wprowadzających w błąd,
 7. stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa,
 8. objętymi tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą objętą ochroną,
 9. mogącym narazić Usługodawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub powodujących możliwość przeciążenia serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług (np. poprzez wysyłanie dużej liczby zapytań w bardzo krótkim czasie powodującej wykorzystanie zasobów serwera i infrastruktury, tj. DDOS). Odpowiedzialność Usługodawcy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 1. w przypadku nieprawidłowego użycia lub naruszenia przez Usługobiorcę zasad korzystania z Usług,
 2. za problemy z połączeniem, w szczególności spowodowane okolicznościami występującymi po stronie dostawcy sieci elektrycznej lub Internet, lub innej transmisji danych,
 3. poniesione przez Usługobiorcę koszty,
 4. za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub innych osób w wyniku działania siły wyższej lub korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności powstałych w wyniku działań niedozwolonych.
Powyższe ograniczenia nie wyłączają odpowiedzialności Usługodawcy za szkody spowodowane umyślnie. Zmiany Regulaminu Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy. Usługobiorca może nie zaakceptować zmian w Regulaminie, co skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z Usług. Dane osobowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są w zakładce klauzule informacyjne. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania z Usługi przez osoby będące konsumentami, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Usługodawca dopuszcza możliwość polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Usługi. Z Usługodawcą można skontaktować się mailowo: biuro@opentech.com.pl Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.   Obowiązek informacyjny – RODO

CYBER HELP

Jeżeli chcesz wprowadzić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub podejrzewasz, że wystąpił w Twojej organizacji incydent, możesz się z nami skontaktować za pomocą niniejszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Wszelkie informacje uzyskane mają charakter poufny.

ZGŁOŚ PROBLEM Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM